Joachim Voss
Buchwaldstr. 44
22143 Hamburg
Tel. 040 6731120